• در زمان بیرون زدگی حاد دیسک تا ۴۵ درجه باشد تا ۱۰ ثانیه نگهدارید.ir" target="_blank"> از این نوع ورزش ها اجتناب شود.زانوها را خم کنید.jpg" alt="" />